ROZWÓJ CYWILIZACJI

Rozwój cywilizacji i form organiza­cyjnych społeczeństwa zniewala jednostkę, czyniąc z niej „ste­rowanego z zewnątrz obywatela i konsumenta manipulowanego reklamą, ogłupianego propagandą, wykorzystywanego dla ce­lów zupełnie mu obcych”. Jednak mimo oczywistej zależności człowieka od grup spo­łecznych, do których należy i których prawa, obyczaje i warto­ści przestrzega, świat społeczny powinien odznaczać się takim zakresem podmiotowości swoich członków, który byłby równy zakresowi autonomii odczuwanej przez nich. Jan Szczepański odróżnia zatem pojęcie podmiotowości, zwłaszcza rozumianej w sensie politycznym, od pojęcia tożsamości indywidualnej. W jego interpretacji podmiotowość jest „zjawiskiem z zakresu relacji między osobą działającą i jej światem społecznym, tzn. grupami, i innymi postaciami zbiorowości do których należy i od których zależy” a tożsamość jest „zjawiskiem życia we­wnętrznego i wewnętrznej autonomii osoby, w poważnej mie­rze niezależnym od relacji tej osoby z jej społeczeństwem”.

Write a Reply or Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *