ZGODNIE Z MODELEM

Zgodnie natomiast z modelem „wartości i oczekiwań”, „modelem subiektywnie oczekiwanej użyteczności”, „społecz­nej teorii uczenia się” i „teorią motywacji osiągnięć”, a przede wszystkim „teorią atrybucji”, człowiek jest istotą która chce mieć możiiwość wyboru, samodzielnego podejmowania decyzji oraz odczuwania skutków własnego działania w zależności od siebie samego. Człowiek nie chce działać pod przymusem, czuć się bezradnym, zdanym […]

Continue reading


OBRAZ CZŁOWIEKA

Ten wybitny przedstawiciel nauk społecznych nie przeczy, że czło­wiek jest przynależny społeczeństwu, jednak pragnie zwrócić uwagę na indywidualny wymiar ludzkiego bytowania, od któ­rego tak wiele zależy.Obraz człowieka, jak wynika z teorii i współczesnych ba­dań psychologii społecznej, różni się od tego, jaki utrwalił się w teoriach dawniejszych, a zwłaszcza behawioralnych. Nadal uważa się, że człowiek zależy […]

Continue reading


ROZWÓJ CYWILIZACJI

Rozwój cywilizacji i form organiza­cyjnych społeczeństwa zniewala jednostkę, czyniąc z niej „ste­rowanego z zewnątrz obywatela i konsumenta manipulowanego reklamą, ogłupianego propagandą, wykorzystywanego dla ce­lów zupełnie mu obcych”. Jednak mimo oczywistej zależności człowieka od grup spo­łecznych, do których należy i których prawa, obyczaje i warto­ści przestrzega, świat społeczny powinien odznaczać się takim zakresem podmiotowości swoich członków, który […]

Continue reading


ILUSTRACJA KONCEPCJI

Podany przykład ilustruje tylko jedną z koncepcji, których pojawiło się już sporo. Niektóre proponują wyrafino­wane strategie i gry. Uważa się, że socjotechnika przypominać może „pogranicze nauki i sztuki” .Z drugiej zaś strony humaniści i pedagodzy domagają się zachowania indywidualnej tożsamości człowieka, preferu­jąc edukację dialektyczną. Człowiek jest bowiem podmiotem życia społecznego. Jako istota społeczna respektująca przede […]

Continue reading


ROZWIĄZANIE SPOŁECZNEGO PROBLEMU

Rozwiązanie społecznego problemu może przebiegać, jak sądzą specjaliści, w przewidywanych fazach celowych, na przy­kład:grupy podejmują próby stwierdzenia i opisu warunków, które określają jako obrażające, szkodliwe lub w inny sposób niepożądane; publikują te stwierdzenia, budzą kontrowersje i tworzą klimat dla debaty nad publiczną kwestią;następuje uznanie uprawnienia tych grup przez pewne ofi­cjalne organizacje, agencje, instytucje. Może to […]

Continue reading


PROBLEMATYKA ZMIANY

Problematyka zmiany traktowana jest w literaturze tak szeroko, że zaznaczają się w niej biegunowo rozbieżne płaszczy­zny rozumowania oraz skrajność poglądów w obrębie każdej z nich. Z jednej strony teoretycy zarządzania i organizacji pro­ponują operacje modelowania ludzkiego zachowania w grupach poprzez specjalistów i grup poprzez grupy aż do wizji plano­wania społecznego w skali makro, za pomocą […]

Continue reading


ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Nie zaleca się jednak procedur dyrektywnych, ponieważ mówienie ludziom, co jest złe, a co dobre i co powinni robić, nie jest skutecz­nym sposobem postępowania. W doradztwie należy raczej tak wpływać na środowisko, aby pozwoliło na powstanie powiązań między silnymi wzmacniającymi konsekwencjami a pożądanym zachowaniem. Głównym problemem konsultantów oraz dorad­ców jest pytanie: w jaki sposób można […]

Continue reading


WZROST MOŻLIWOŚCI

Obecnie gwałtownie wzrasta możliwość zastosowa­nia tej części koncepcji warunkowania, która oparta jest na przekonaniu, że problemy powstające na skutek działania sil­nych wzmocnień, można rozwiązywać przez zmianę warun­ków wzmacniania na przykład przez zaprojektowanie otocze­nia w ten sposób, że wzmocnienia, które generują niepożą­dane zachowanie, nie będą działały albo przez zmniejszenie skuteczności wpływu warunków i kształtowania użytecznych uwarunkowań. […]

Continue reading


WARUNKOWANIE I MODELOWANIE

Teoria warunkowania i modelowania została zbudowana głównie na podstawowych twierdzeniach Burrbusa F. Skin- nera i Douglasa McGregora o znaczeniu czynników środowi­skowych w determinowaniu zachowania. Obaj bowiem przyj­mują, że częstość występowania danego zachowania zależy od zewnętrznych warunków, w jakich ma ono miejsce. Warunko­wanie ludzkich reakcji może być klasyczne i instrumentalne i przeważnie oznacza wzmocnienie pożądanych reakcji […]

Continue reading


STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

Szkolenie w zakresie stosunków mię­dzyludzkich” po to, by ludzie na kluczowych stanowiskach po­znali wiedzę naukową o zachowaniu i by zechcieli ją uznać za znaczącą dla siebie; 4) „programy dla peFsonelu”, stano­wiące źródło mądrości w obrębie systemu zlecającego; 5) „me­todyczna konsultacja”, obejmująca badawczą dociekliwość, na­ukowe zrozumienie, konfrontację, odkrywanie rozwiązań i nau-* kową poradę dla zleceniodawcy; 6) […]

Continue reading